prázdny

Nákupný košík je prázdny.

Pre dopravu zadarmo nakúpte ešte za 10,00 €.

Prejsť do košíka
Doprava ZADARMO celý týždeň 12.-16.11.

Ekologický program Stromy pre život

Ekologický program Stromy pre život

Uvedomujeme si, že každý balík papiera, ktorý nám prejde rukami, bol kedysi súčasťou živého stromu.
Pretože cítime zodpovednosť, ktorú máme k prostrediu, v ktorom všetci žijeme.

Za každých 50 predaných balíkov papiera PAPIRIUS alebo OFFICE DEPOT vysadíme strom.

Ekologický program Stromy pre život je realizovaný za podpory Národného lesníckeho centra v spolupráci s Agentúrou pre podporu lesníckych a ekologických aktivít. stromy-pro-zivotNa začiatku každého roka udeľujeme certifikáty novo prihláseným členom programu. Výsadba prebieha vždy jedenkrát ročne v jarnom období.

Rok 2017 (13. rok programu)

V rámci 13. roka ekologického programu Stromy pre život® sme od roku 2003 vysadili v Česku a na Slovensku už 530 268 stromov.

 • Česko
  Pre jarnú výsadbu v Česku boli vybrané lokality v okolí obce Pitárné a Dievčenský hrad v Sliezsku. Jedná sa o pozemky zasiahnuté masívnym odumieraním smrekových porastov.
  Nově jsme sázeli listnaté stromy, zejména duby letní, které jsou odolnější a lépe se vyrovnávají s extrémy počasí v dané lokalitě.
  Na jar 2017 sme v ČR s vašou pomocou vysadili 29 924 sadeníc.

 • Slovensko
  Pre jarnú výsadbu na Slovensku boli vybrané pozemky v CHKO Záhorie, kde došlo v dôsledku sucha k uhynutiu dospelých stromov borovíc.
  V priebehu jari 2017 sme na slovenskom vysadili celkom 4 224 sadeníc borovice sosny.

Ekologický program Stromy pre život

Rok 2016 (12. rok programu)

V roce 2016 (12. rok programu Stromy pre život) se nám podarilo vysadiť celkovo 34 259 stromov.

 • Slovensko
  Na Slovensku boła pre výsadbu vybraná lokalita v blízkosti obce Temeš v Strážovských vrších, kde došlo v dôsledku sucha k uhynutiu smrekových porastov na plose 1 ha.

 • Česko
  Pre výsadbu drevín boli v Česku vybrané lesné pozemky v blízkosti obce Mikulovice u Znojma. Plochy postupne zarástli inváznym agátom, ktorý vytvoril súvislé porasty a novú výsadbou dôjde k rekonštrukcii celkom 3 ha týchto lesných pozemkov.

Rok 2015 (11. rok programu)

V rámci 11. roka programu Stromy pre život sa nám podarilo vysadiť celkovo 36 468 stromov.

 • Slovensko
  Výsadba prebiehala na Slovensku, kde sme v lokalite obce Lomnica vysadili celkom 4 758 sadeníc buka. Podarilo sa tak zalesniť územie, ktoré vzniklo po veternej kalamite z mája 2014.

 • Česko
  Ďalšia výsadba stromov smerovala do Českej republiky do polesí Hůrka a Vimperk, kde sme vysadili 31 710 sadeníc prevažne bukov a dubov. Významne sme tak prispeli k obnove lesných porastov v týchto lokalitách.

Rok 2014 (10. rok programu)

Pre výsadbu za rok 2013 sme v programe Stromy pre Život® spoločne s odborným garantom, Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, vybrali Združenie urbárskych lesov a pasienkov, ktoré sa nachádza v katastrálnom území Lozorno, vzdialeného od Bratislavy cca 24 km.

V lokalite prebehla plánovaná obnovná úmyselná ťažba. V poraste na viatych pieskoch (Záhorie) sa vyťažila 120 ročná borovica sosna na ploche 0,75ha. V poraste sa vyskytovali aj sucháre danej dreviny a tak sa vykonala aj rubná náhodná ťažba. Ťažba sa realizovala v marci 2014 a následne sa zalesnila polovica vyťaženej plochy opäť drevinou – borovicou sosnou, ktorá je najvhodnejšia pre pôdny podklad viatych pieskov.

Vďaka veľkej priazni našich českých a slovenských zákazníkov sa nám podarilo do prírody vrátiť v rámci programu Stromy pre život viac ako 425 393 stromov na Slovensku a v Čechách.

Ekologický program Stromy pro život

Rok 2013 (9. rok programu)

Vysadeno 5 187 stromov. Pre výsadbu bola vybraná Urbárska spoločnosť Svätý Peter, Hlohovec. U väčšiny území sa jednalo o prvé zalesňovanie. Hlavným cielom bolo zvýšiť biologickú diverzitu, pestrosť, odolnosť a vitalitu lesných porastov. Pre výsadbu bol tak zvolený javor horský. Javor horský je ekologicky viazaný na hlboké čerstvé pôdy vlhkej horskej klímy a chladnejších údolí okolo vodných tokov. Pri dostatku vzdušnej vlhkosti však často obsadzuje sutinové stanovištia a rokliny. Je drevinou polotiennou, keď pri priaznivých pôdnych pomeroch znáša ľahké zatienenie.

Rok 2012 (8. rok programu)

Vysadeno 5 703 stromov. Od januára do apríla 2012 prebiehala výsadba stromov za odobrané papiere v roku 2011. Národné lesnícke centrum v spolupráci s Agentúrou pre podporu lesníckych a ekologických aktivít zalesňovali plán v troch urbárskych spoločnostiach – bývalý urbár obce Lomnica, lesné spoločenstvo Lozorno a urbárska spoločnosť Veľký Klíž. Vysadené boli hlavne buky, duby, borovica lesná a smrekovec opadavý. Drevinové zloženie vychádza z potrieb spoločnosti, ktoré sú definované v Plánoch starostlivosti o les pre dané územie.

Rok 2011 (7. rok programu)

V poradí piata výsadba bola uskutočnená na jar 2011. Zalesňovanie prebiehalo okolí obce Lomnica, kde sa zalesňovala holina po kalamite výsadbou bukových drevín. V Lozorne sa pomocou výsadby borovíc vylepšoval lesný porast. Celkovo bolo vysadených 4 390 stromov.

Rok 2010 (6. rok programu)

Jarná výsadba sa uskutočnila v apríli 2010. Za oblasť výsadby bolo zvolené Lesné spoločenstvo Lozorno, kde našlo svoje miesto 2111 sadeníc buka a 1000 sadeníc borovice sosna. Celkovo sme v rámci jarnej výsadby vysadili 3 111 stromov.

Rok 2009 (5. rok programu)

Jarná výsadba prebehla v apríli 2009. V poraste č.505 10 lesného užívateľského celku Mesto Trenčín (časť lesa osobitného určenia s rekreačnou funkciou) v lesíku Halalovka bolo v piatok 24.4.2009 vysadených 1000 sadeníc lesných drevín v doobedňajších hodinách technickými zamestnancami Mestského hospodárstva a správy lesov, mestskej rozpočtovej organizácie, Trenčín a verejnosťou z trenčianskeho sídliska Juh v poobedňajších hodinách. Lesík sa nachádza v tesnej blízkosti sídliska a jeho obyvatelia veľmi citlivo vnímajú každý výrub, aj keď je uskutočnený v zmysle lesného hospodárskeho plánu, a preto ochotne prijali možnosť zúčastniť sa zalesňovania. Sadenice boli dodané zo škôlkarského strediska Hladomer, patriaceho pod Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok. Celá akcia sa uskutočnila v rámci tretieho ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2009. V rámci jarnej výsadby sme vysadili 2836 stromov.

Rok 2008 (4. rok programu)

Jarná výsadba prebehla v marci 2008. V tomto mesiaci sme vysadili 2600 kusov sadeníc v oblasti obce Veľký Klíž v okrese Partizánske. Rozpis drevín, ktoré boli vysadené je nasledovný: 1800 kusov dubu, 300 kusov buku a 500 kusov smrekovca. Celkovo sme v rámci jarnej výsadby vysadili 2438 stromov.

 

Kancelárske potreby na úvodnú stránku
nakoupit papír v programu Stromy pro život Kancelársky papier v programu Stromy pre život

Tento web používa cookies

Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní si prečítajte tu.